Provozní řád


 

Provozní řád dětské skupiny Medvídek I.Základní ustanovení

 

 Provozovatel:

 Spolek Medvídek z.s.

 se sídlem Plzeňská 48,Žebrák 267 53

 ičo: 05478154 

 (dále jen DS Medvídek I.)

 DS Medvídek I. je soukromé zařízení rodinného typu,zapsané do evidence poskytovatelů 

 dětských skupin s účinností od 

 27.10.2017 se dnem započetí provozu od 1.1.2018 a podporované z projektu 

 CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015500.

 DS Medvídek podporuje rozvoj celé osobnosti dítěte,jeho tvůrčí aktivity,sociální 

 dovednosti,schopnosti vyjádření pocitů a 

 spolupráce ve skupině.DS Medvídek I. svým programem přispívá k upevnění zvídavosti a přirozené 

 chuti dětí poznávat nové 

 věci.DS Medvídek I. motivuje děti k samostatnosti a učí je schopnosti rozhodovat.Nedílnou 

 součástí výchovy dětí je pak 

 zvyšování tolerance a úcty k druhým,k životnímu prostředí a dalším hodnotám.

 DS Medvídek I. nabízí dětem pobyt v prostředí malého kolektivu o celkové denní kapacitě 12 

 dětí.Provozovna je umístěna na 

 adrese Plzeňská 48,Žebrák 267 53

 DS Medvídek I. je určena dětem ve věku od 1,5 do 5 let věku včetně.

 DS Medvídek I. dbá o zajištění příjemného a podnětného prostředí pro všechny děti.

 DS Medvídek I. úzce spolupracuje s rodinou dítěte ,informuje ji vhodnou formou o všech 

 okolnostech pobytu dítěte v dětské 

 skupině.

 DS Medvídek I. má v době letních prazdnin provoz upřesněn na stránkách skupiny a je uzavřena 

 o státních svátcích a Vánočních prázdninách.

 2.Práva dítěte

 Dítě má právo na výchovu směřující k rozvoji jeho schopností a dovedností.

 Dítě má právo,aby výchovné programy byly organizovány přiměřeně jeho věku a celkovému 

 stavu,zejména zdravotnímu.

 Dítě má právo na seznámení s ostatními dětmi v kolektivu a se zaměstnanci dětské skupiny,kteří 

 o ně pečují.

 Dítě má pravo,aby byla všemi uznávána jeho osobnost,kutura,jazyk,zvyky a náboženství.

3.Práva rodičů a zákonných zástupců

 Rodiče a zákonní zástupci(dále jen rodiče)mají právo na diskrétnost a ochranu informací

 týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 DS Medvídek I. chrání osobní údaje získané od rodičů v souvislosti s docházkou dítěte ve smyslu

 zákona č. 101/200 Sb.,o ochraně osobních údajů.

 Rodiče mají právo na konzultace výchovných a jiných problémů svého dítěte s pověřenou

 osobou

 popřípadě jejím prostřednictvým s příslušným personálem.

 Rodiče mají právo svými nápady a poznatky přispívat k obohacení programu a aktivit DS

 Medvídek I..

 Rodiče mají právo vhodnou formou projevovat svoje přípomínky a stížnosti týkající se provozu

 DS Medvídek I..

4.Povinnosti rodičů

obecné povinnosti

 Rodiče jsou povinni na vyzvání pověřené osoby se zúčasnit projednání závažných otázek týkajících

 se vzdělávání a výchovy dítěte.

 Rodiče jsou povinni omluvit absenci předem,nejpozději však do 7:30 ráno příslušného dne a to buď osobně

 nebo na tel:604 746 569.

 Rodiče jsou povinni platit školné ve výši a za podmínek obsažených v ceníku služeb.

 Platba se provádí bezhotovostně na č.ú.115-4476790237/0100

 Rodiče jsou povinni poskytovat veškeré informace,ketré jsou důležité pro péči o dítě,zejména

 o zdravotním stavu dítěte,nařízených omezeních,plánované absenci,atd.Při nesplnění této informační

povinnosti DS Medvídek I. neodpovídá za škody,ketré v této souvislosti vzniknou.Pro kontakt mohou rodiče použít e- mailovou adresu medvidek@medvidek.net,nebo tel:604 746 569.Poskytnutí informace prostřednictvím jiného kontaktu není považováno za splnění informační povinnosti ve smyslu tohoto článku.

5.Zdravotní stav dítěte

 Rodiče jsou povinni předávat dítě do DS Medvídek I. zdravé.

 Rodiče v žádném případě nesmí předat dítě do DS Medvídek I. s infekčním onemocněním a vážnými

 alergickými a astmatickými obtížemi.DS Medvídek I. je oprávněna dítě nepřevzít do péče v případě

 oprávněného podezření na výskyt takového zdravotního stavu.

 Rodiče nejsou oprávněni požadovat,aby zaměstnanci DS Medvídek I. podávali dítěti jakékoli léky.

6.Oblečení a další výbava

 Rodiče jsou povinni dítě před předáním do DS Medvídek I. čistě,vhodně a přiměřeně počasí obléknout,

 obout.

 Rodiče jsou povinni vybavit dítě vhodným oblečením na vnitřní i venkovní aktivity(tepláčky,teplé oblečení,

 rukavice,čepiče,atd.)

 Rodiče jsou povinni předat dítě bez drahých šperků a jiných cenností.V případě ztráty takovýchto cenností

 DS Medvídek I. nebere zodpovědnost za vzniklé škody.

 Rodiče jsou povinni vybavit dítě vhodnými bačkorami(ne pantofle)

 Rodiče jsou povinni zajistit uložení věcí dítěte do přidělené šatní skříně a odpovídají za obsah této skříně.

7.Poskytování služeb DS Medvídek I.

(dále jen docházka)

 Zápis dětí je možný po dovršení 1roku věku dítěte před začátkem příslušného školního roku(do 1.9.)

 DS Medvídek I. přijímá děti i v průběhu školního roku,pokud to umožňuje kapacita.

 Právní vztah mezi rodiči a DS Medvídek I. je založen Smlouvou o poskytování služeb DS Medvídek I.

 O uzavření smlouvy o poskytování služeb DS Medvídek I. rozhoduje výhradně paní Iveta Šlejharová 

 formou akceptace přihlášky.

 Sjednaný rozsah docházky nelze svévolně ani jednou ze stran snížit.O navýšení docházky rozhoduje na

 základě žádosti rodičů paní Iveta Šlejharová na základě volné kapacity.

 Dítě začíná docházku do DS Medvídek I. poté,co alespoň jeden z rodičů vyplní a podepíše přihlášku dítěte

 odevzdá příslušné potvrzení o zdravotním stavu,převezme tento provozní řád DS Medvídek I..

 DS Medvídek I. může přijmout pouze dítě,které se podrobilo stanoveným a pravidelným očkováním.

8.Ukončení docházky

 Docházku dítěte je možné ukončit po předchozí domluvě s paní Ivetou Šlejharovou a docházka končí sjednaným dnem obou stran.

 Paní Iveta Šlejharová má právo po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci ukončit docházku dítěte v těchto případech:

 a)dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní docházky déle jak 2 týdny

 b)Zákonný zástupce zvláště hrubým způsobem narušuje provoz DS Medvídek I.

 c)ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař

 d)zákonný zástupce opakovaně neuhradí DS Medvídek I. úplatu za péči,nebo stravné.

 e)ukončení docházky doporučí lékař

 O důvodech ukončení docházky dítěte jsou rodiče informováni písemně.Platba se nevrací.

9.Provozní pravidla DS Medvídek I.

 Provozní doba DS Medvídek I. je od pondělí do pátku vždy od 6:30 do 17:00 hod.Děti docházejí do

 DS Medvídek I. dle potřeby rodiny nejpozději však do 8:00 hod.DS Medvídek I. je vždy z bezpečnostních

 důvodů uzamčena a při vstupu je potřeba využít zvonek u hlavních dveří.

 Dítě přichází do DS Medvídek I. vždy s rodiči,nebo jiným zákonným zástupcem a je vždy předáváno chůvě

 v zoně,kterou tvoří vstup ze šatny do herny.

 Dítě vyzvedává rodič,nebo jiná oprávněná osoba,předem určená a oznámená rodiči vždy v zoně mezi hernou 

 štanou.Akceptace telefonickou formou jiné osoby není možná.

 Pokud nedojde k vyzvednutí dítěte do 17:00 hod z jakéhokoli důvodu,je rodič povinen neprodleně

 informovat pověřenou osobu a ta zajistí péči o dítě do vyzvednutí rodičem,nebo oprávněnou osobou.

 Za prokazatelné pověření se považuje písemný souhlas rodičů předaný paní Ivetě Šlejharové,

 přičemž tento souhlas musí obsahovat nezaměnitelnou identifikaci osoby vyzvedávající dítě(např.heslo)

 Stravování v DS Medvídek I. je zajištěno dovozem jídel a v ceně je započítána strava dítěte

 (dopolední svačina,oběd,odpolední svačina,ovoce,pitný režim)

10.Záruky,pojištění a postup při mimořádných situacích

 DS Medvídek I. zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově.

 Chůvy a zaměstnanci DS Medvídek I. poučují vhodným způsobem děti o možných rizicích při všech

 činnostech v DS i mimo ni.

 DS Medvídek I. má uzavřeno pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu u pojišťovny Kooperativa

 DS Medvídek I. vede knihu úrazů.

 Při náhlém onemocnění,nebo úrazu dítěte zajistí chůva,nebojiný zaměstnanec DS Medvídek I. okamžitou první 

 pomoc.Všechny chůvy a zaměstnanci jsou seznámeni se zásadami poskytnutím první pomoci.

 O událostech neprodleně informují rodiče.

 Při příznacích onemocnění (např.teplota,zvracení,bolesti břicha)jsou rodiče telefonicky informováni a

 vyzvání k zajištění další zdravotní péči dítěte

 DS Medvídek I. odpovídá za dítě od okamžiku předání do okamžiku vyzvednutí dítěte rodiči nebo oprávněnou

 osobou.


11.Ceník poskytovaných služeb

  Zařízení je provozováno za částečnou úhradu nákladů rodiči.V ceně je zahrnut pobyt dítěte v DS 

Medvídek,celodenní strava,pitný režim,aktivity provozované DS Medvídek I.(např.výtvarné práce,hudební výchova,výlety,oslavy narozenin,pořádání divadel v prostorách DS Medvídek I.)

 V případě nemoci potvrzené lékařem poskytne slevu 50% z ceny úhrady na další měsíc a to

 pouze v případě celoměsíční docházky.U docházky,která je kratší si mohou rodiče vybrat náhradu,nejdéle

 však dvou měsíců,pokud to dovolí kapacita DS Medvídek I..

 Rozpis úhrad a možných slev viz.ceník

 Úhrady slouží jako rezervace místa v DS Medvídek I. a je z něj hrazen provoz DS Medvídek I. a další potřeby

 viz bod.1. Odst.11.

12.Závěrečné ustanovení

 Právní vztahy mezi DS Medvídek I. a rodiči se řídí těmito Všeobecnými podmínkami provozu DS Medvídek I.,příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

 V případě nesouladu těchto všeobecných podmínek DS Medvídek I. s informacemi dostupnými na internetu,sociálních sítích,v tiskovinách a jiných materiálech platí tyto Všeobecné podmínky provozu DS Medvídek I..

 V případě změny těchto Všeobecných podmínek provozu DS Medvídek I. oznámí rodičům DS Medvídek I. v předstihu alespoň jednoho měsíce před dnem vzniku změny .Aktuální znění je k dispozici na www.medvidek.net

Tyto všeobecné podmínky provozu DS Medvídek I. nabývají platnosti od 1.1.2018