Provozní řád


Základní ustanovení       

            Provozovatel:

           Spolek Forkys z.s. 


           se sídlem Plzeňská 48,Žebrák 267 53   

           ičo: 228 18 529 

          (dále jen DS Medvíďata) 

                DS Medvíďata je soukromé zařízení rodinného typu,zapsané do evidence poskytovatelů      

                dětských skupin s účinností od  

                21.6.2018 se dnem započetí  provozu od 1.7.2018 a podporované z projektu  


                CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006703  

.

               DS Medvíďata podporuje rozvoj celé osobnosti dítěte,jeho tvůrčí aktivity,sociální  

               dovednosti,schopnosti vyjádření pocitů a   

               spolupráce ve skupině.DS Medvíďata. svým programem přispívá k upevnění zvídavosti a přirozené    

               chuti dětí poznávat nové  

               věci.DS Medvíďata motivuje děti k samostatnosti a učí je schopnosti rozhodovat.Nedílnou   

               součástí výchovy dětí je pak 

               zvyšování tolerance a úcty k druhým,k životnímu prostředí a dalším hodnotám.

 

               DS Medvíďata nabízí dětem pobyt v prostředí malého kolektivu o celkové denní kapacitě 12     

               dětí.Provozovna je umístěna na  

               adrese Plzeňská 515,Žebrák 267 53 


               DS Medvíďata je určena dětem ve věku od 1,5 do 5 let věku včetně. 

               DS Medvíďata dbá o zajištění příjemného a podnětného prostředí pro všechny děti.

               DS Medvíďata úzce spolupracuje s rodinou dítěte ,informuje ji vhodnou formou o všech   

               okolnostech pobytu dítěte v dětské     

               skupině.

               DS Medvíďata má v době letních prazdnin provoz upřesněn na stránkách skupiny a  je uzavřena     

               o  státních svátcích a Vánočních prázdninách.

                                          2.Práva dítěte 

               Dítě má právo na výchovu směřující k rozvoji jeho schopností a dovedností.

               Dítě má právo,aby výchovné programy byly organizovány přiměřeně jeho věku a celkovému 


               stavu,zejména zdravotnímu.


               Dítě má právo na seznámení s ostatními dětmi v kolektivu a se zaměstnanci dětské skupiny,kteří  

               o ně pečují.

               Dítě má pravo,aby byla všemi uznávána jeho osobnost,kutura,jazyk,zvyky a náboženství.

 

3.Práva rodičů a zákonných zástupců   


               Rodiče a zákonní zástupci(dále jen rodiče)mají právo na diskrétnost a ochranu informací

               týkajících se jejich osobního a rodinného života.

               DS Medvíďata chrání osobní údaje získané od rodičů v souvislosti s docházkou dítěte ve smyslu

               zákona č.  101/200 Sb.,o ochraně osobních údajů.

               Rodiče mají právo na konzultace výchovných a jiných problémů svého dítěte s pověřenou


               osobou


               popřípadě jejím prostřednictvým s příslušným personálem.

               Rodiče mají právo svými nápady a poznatky přispívat k obohacení programu a aktivit DS

               Medvíďata.

               Rodiče mají právo vhodnou formou projevovat svoje přípomínky a stížnosti týkající se provozu

               DS Medvíďata..

 

4.Povinnosti rodičů   


obecné povinnosti

               Rodiče jsou povinni na vyzvání pověřené osoby se zúčasnit projednání závažných otázek týkajících

               se vzdělávání a výchovy dítěte.

               Rodiče jsou povinni omluvit absenci předem,nejpozději však do 7:30 ráno příslušného dne a to buď osobně

               nebo na tel:603 206 086.

               Rodiče jsou povinni platit školné ve výši a za podmínek obsažených v ceníku služeb.

               Platba se provádí bezhotovostně na č.ú.2100672313/2010  

               Rodiče jsou povinni poskytovat  veškeré informace,ketré jsou důležité pro péči o dítě,zejména

               o zdravotním stavu dítěte,nařízených omezeních,plánované absenci,atd.Při nesplnění této informační

povinnosti DS Medvíďata neodpovídá za škody,ketré v této souvislosti vzniknou.Pro kontakt mohou rodiče použít e- mailovou adresu medvidata@medvidek.net,nebo na tel:603 206 086.Poskytnutí informace prostřednictvím        jiného      kontaktu není považováno za splnění informační povinnosti ve smyslu tohoto článku.

 

5.Zdravotní stav dítěte   


               Rodiče jsou povinni předávat dítě do DS Medvíďata zdravé.

               Rodiče v žádném případě nesmí předat dítě do DS Medvíďata s infekčním onemocněním a vážnými

               alergickými a astmatickými obtížemi.DS Medvíďtata je oprávněna dítě nepřevzít do péče v případě

               oprávněného podezření na výskyt takového zdravotního stavu.

               Rodiče nejsou oprávněni požadovat,aby zaměstnanci DS Medvíďtata podávali dítěti jakékoli léky.

 

6.Oblečení a další výbava   


              Rodiče jsou povinni dítě před předáním do DS Medvíďata čistě,vhodně a přiměřeně počasí obléknout,


              obout.


              Rodiče jsou povinni vybavit dítě vhodným oblečením na vnitřní i venkovní aktivity(tepláčky,teplé oblečení,

              rukavice,čepiče,atd.)

              Rodiče jsou povinni předat dítě bez drahých šperků a jiných cenností.V případě ztráty takovýchto cenností

              DS Medvíďata nebere zodpovědnost za vzniklé škody.

              Rodiče jsou povinni vybavit dítě vhodnými bačkorami(ne pantofle)

              Rodiče jsou povinni zajistit uložení věcí dítěte do přidělené šatní skříně a odpovídají za obsah této skříně.

 

7.Poskytování služeb DS Medvíďata.   

 

(dále jen docházka) 

 


 

              Zápis dětí je možný po dovršení 1roku věku dítěte před začátkem příslušného školního roku(do 1.9.)

 

              DS Medvíďata přijímá děti i v průběhu školního roku,pokud to umožňuje kapacita.

 

              Právní vztah mezi rodiči a DS Medvíďtata je založen Smlouvou o poskytování služeb DS Medvíˇata.

 

              O uzavření smlouvy o poskytování služeb DS Medvíďata rozhoduje výhradně paní Iveta Šlejharová  

 

              formou akceptace přihlášky.

 

              Sjednaný rozsah docházky nelze svévolně ani jednou ze stran snížit.O navýšení docházky rozhoduje na

 

              základě žádosti rodičů paní Iveta Šlejharová na základě volné kapacity.

 

              Dítě začíná docházku do DS Medvíďata poté,co alespoň jeden z rodičů vyplní a podepíše přihlášku dítěte

 

              odevzdá příslušné potvrzení o zdravotním stavu,převezme tento provozní řád DS Medvíďata.

 

              DS Medvíďata může přijmout pouze dítě,které se podrobilo stanoveným a pravidelným očkováním.

 


 

8.Ukončení docházky 

    


    

           Docházku dítěte je možné ukončit po předchozí domluvě s paní Ivetou Šlejharovou a docházka končí   sjednaným dnem obou stran.

    

            Paní Iveta Šlejharová má právo po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci ukončit docházku dítěte v těchto  případech:

    

             a)dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní docházky déle jak 2 týdny 

    

             b)Zákonný zástupce zvláště hrubým způsobem narušuje provoz DS Medvíďtata 

    

             c)ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař 

    

             d)zákonný zástupce opakovaně neuhradí DS Medvíďata úplatu za péči,nebo stravné. 

    

             e)ukončení docházky doporučí lékař 

    

          O důvodech ukončení docházky dítěte jsou rodiče informováni písemně.Platba se nevrací.

    

 

    

9.Provozní pravidla DS Medvíďata   

    


    

            Provozní doba DS Medvíďata je od pondělí do pátku vždy od 6:30 do 17:00 hod.Děti docházejí do

    

            DS Medvíďata dle potřeby rodiny nejpozději však do 8:00 hod.DS Medvíďata je vždy z bezpečnostních

    

            důvodů uzamčena a při vstupu je potřeba využít zvonek u hlavních dveří.

    

            Dítě přichází do DS Medvíďtata vždy s  rodiči,nebo jiným zákonným zástupcem a je vždy předáváno chůvě

    

            v zoně,kterou tvoří vstup ze šatny do herny.

    

            Dítě vyzvedává rodič,nebo jiná oprávněná osoba,předem určená a oznámená rodiči vždy v zoně mezi hernou  

    

            štanou.Akceptace telefonickou formou jiné osoby není možná.

    

            Pokud nedojde k vyzvednutí dítěte do 17:00 hod z jakéhokoli důvodu,je rodič povinen neprodleně

    

            informovat pověřenou osobu a ta zajistí péči o dítě do vyzvednutí rodičem,nebo oprávněnou osobou.

    

            Za prokazatelné pověření se považuje písemný souhlas rodičů předaný paní Ivetě Šlejharové,

    

            přičemž tento souhlas musí obsahovat nezaměnitelnou identifikaci osoby vyzvedávající dítě(např.heslo)

    

            Stravování v DS Medvíďata je zajištěno dovozem jídel a v ceně  je započítána strava dítěte

    

            (dopolední svačina,oběd,odpolední svačina,ovoce,pitný režim)

    

 

    

10.Záruky,pojištění a postup při mimořádných situacích   

    


    

            DS Medvíďata zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově.

    

            Chůvy a zaměstnanci DS Medvíďata poučují vhodným způsobem děti o možných rizicích při všech

    

            činnostech v DS i mimo ni.

    

            DS Medvíďata má uzavřeno pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu u pojišťovny Kooperativa 

    

            DS Medvíďtata vede knihu úrazů.

    

            Při náhlém onemocnění,nebo úrazu dítěte zajistí chůva,nebojiný zaměstnanec DS Medvíďata okamžitou první    

    

            pomoc.Všechny chůvy a zaměstnanci jsou seznámeni se zásadami poskytnutím první pomoci.

    

            O událostech neprodleně informují rodiče.

    

            Při příznacích onemocnění (např.teplota,zvracení,bolesti břicha)jsou rodiče telefonicky informováni a

    

            vyzvání k zajištění další zdravotní péči dítěte

    

            DS Medvíďata odpovídá za dítě od okamžiku předání do okamžiku vyzvednutí dítěte rodiči nebo oprávněnou

    


    

            osobou.

11.Ceník poskytovaných služeb

    


    

              Zařízení je provozováno za částečnou úhradu nákladů rodiči.V ceně  je zahrnut pobyt dítěte v DS     

    

Medvídek,celodenní strava,pitný režim,aktivity provozované DS Medvíďata(např.výtvarné práce,hudební výchova,výlety,oslavy narozenin,pořádání divadel v prostorách DS Medvíďata)

    

              V případě nemoci potvrzené lékařem poskytne slevu 50% z ceny úhrady na další měsíc a to

    

              pouze v případě celoměsíční docházky.U docházky,která je kratší si mohou rodiče vybrat náhradu,nejdéle

    

              však do dvou měsíců,pokud to dovolí kapacita DS Medvíďata.

    

              Rozpis úhrad a možných slev viz.ceník

    

              Úhrady slouží jako rezervace místa v DS Medvíďata a je z něj hrazen provoz DS Medvíďata a další potřeby

    


    

              viz bod.1. Odst.11.

12.Závěrečné ustanovení

    


    

           Právní vztahy mezi DS Medvíďata a rodiči se řídí těmito Všeobecnými podmínkami provozu DS Medvíďata.,příslušnými  ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

    

           V případě nesouladu těchto všeobecných podmínek DS Medvíďata s informacemi dostupnými na internetu,sociálních sítích,v tiskovinách  a jiných materiálech platí tyto Všeobecné podmínky provozu DS Medvíďata.

    

        V případě změny těchto Všeobecných podmínek provozu DS Medvíďata oznámí rodičům DS Medvíďata v předstihu alespoň jednoho měsíce před dnem vzniku změny .Aktuální znění je k dispozici na www.medvidek.net

    


    

Tyto všeobecné podmínky provozu DS Medvíďata  nabývají platnosti od 1.7.2018