Provozní řádProvozní řád dětské skupiny Medvíďata Beroun
Provozovatel:

Forkys z.s.

se sídlem Plzeňská 48,Žebrák 267 53

ičo:228 18 529

(dále jen DS Medvíďata Beroun)

DS Medvíďata Beroun je soukromé zařízení rodinného typu,zapsané do evidence poskytovatelů     

dětských skupin s účinností od 

21.2.2020se dnem započetí  provozu od 1.3.2020 a podporované z projektu 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014351

.

DS Medvíďata Beroun podporuje rozvoj celé osobnosti dítěte,jeho tvůrčí aktivity,sociální  

dovednosti,schopnosti vyjádření pocitů a   

spolupráce ve skupině.DS Medvíďata Beroun. svým programem přispívá k upevnění zvídavosti a přirozené    

chuti dětí poznávat nové  

věci.DS Medvíďata Beroun motivuje děti k samostatnosti a učí je schopnosti rozhodovat.Nedílnou   

součástí výchovy dětí je pak 

zvyšování tolerance a úcty k druhým,k životnímu prostředí a dalším hodnotám.

DS Medvíďata Beroun nabízí dětem pobyt v prostředí malého kolektivu o celkové denní kapacitě 12  

dětí.Provozovna je umístěna na 

adrese Havlíčkova 101,Beroun 266 01

DS Medvíďata Beroun je určena dětem ve věku od 1,5 roku do 5 let věku včetně.

DS Medvíďata Beroun dbá o zajištění příjemného a podnětného prostředí pro všechny děti.

DS Medvíďata Beroun úzce spolupracuje s rodinou dítěte ,informuje ji vhodnou formou o všech   

okolnostech pobytu dítěte v dětské     

skupině.

DS Medvíďata Beroun má v době letních prázdnin provoz upřesněn na stránkách skupiny a  je uzavřena     

o státních svátcích a Vánočních prázdninách.

                                         2.Právadítěte

Dítě má právo na výchovu směřující k rozvoji jeho schopností a dovedností.

Dítě má právo,aby výchovné programy byly organizovány přiměřeně jeho věku a celkovému 

stavu,zejména zdravotnímu.

Dítěmá právo na seznámení s ostatními dětmi v kolektivu a se zaměstnanci dětské skupiny,kteří  

o ně pečují.

Dítě má právo,aby byla všemi uznávána jeho osobnost,kutura,jazyk a náboženství.

3.Právarodičů a zákonných zástupců

Rodiče a zákonní zástupci(dále jen rodiče)mají právo na diskrétnost a ochranu informací

týkajících se jejich osobního a rodinného života.

DS Medvíďata Beroun chrání osobní údaje získané od rodičů v souvislosti s docházkou dítěte ve smyslu

zákona č.  101/200 Sb.,o ochraně osobních údajů.

Rodiče mají právo na konzultace výchovných a jiných problémů svého dítěte s pověřenou

osobou

popřípadě jejím prostřednictvím s příslušným personálem.

Rodiče mají právo svými nápady a poznatky přispívat k obohacení programu a aktivit DS

Medvíďata Beroun.

Rodiče mají právo vhodnou formou projevovat svoje přípomínky a stížnosti týkající se provozu

DS Medvíďata Beroun.

4.Povinnostirodičů

obecnépovinnosti

Rodiče jsou povinni na vyzvání pověřené osoby se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících

se výchovy dítěte.

Rodiče jsou povinni omluvit absenci předem,nejpozději však do 7:30 ráno příslušného dne a to buď osobně

nebo na tel:734483 801.

Rodiče jsou povinni platit školné ve výši a za podmínek obsažených v ceníku služeb.

Platba se provádí bezhotovostně na č.ú.2100672313/2010

Rodiče jsou povinni poskytovat  veškeré informace,které jsou důležité pro péči o dítě,zejména

o zdravotním stavu dítěte,nařízených omezeních,plánované absenci,atd.Při nesplnění této informační

povinnosti DS Medvíďata Beroun neodpovídá za škody,které v této souvislosti vzniknou.Pro kontakt mohou rodiče použít e- mailovou adresu info@medvidek.net,nebotel:734483 801.Poskytnutí informace prostřednictvím jiného kontaktu není považováno za splnění informační povinnosti ve smyslu tohoto článku.

5.Zdravotnístav dítěte

Rodiče jsou povinni předávat dítě do DS Medvíďata Beroun zdravé.

Rodiče v žádném případě nesmí předat dítě do DS Medvíďata Beroun s infekčním onemocněním a vážnými

alergickými a astmatickými obtížemi.DS Medvíďata Beroun je oprávněna dítě nepřevzít do péče v případě

oprávněného podezření na výskyt takového zdravotního stavu.

Rodiče nejsou oprávněni požadovat,aby zaměstnanci DS Medvíďata Beroun podávali dítěti jakékoli léky.

6.Oblečenía další výbava

Rodiče jsou povinni dítě před předáním do DS Medvíďata Beroun čistě,vhodně a přiměřeně počasí obléknout,

obout.

Rodiče jsou povinni vybavit dítě vhodným oblečením na vnitřní i venkovní aktivity(tepláčky,teplé oblečení,

rukavice,čepiče,atd.)

Rodiče jsou povinni předat dítě bez drahých šperků a jiných ceností.V případě ztráty takovýchto cenností

DS Medvíďata Beroun nebere zodpovědnost za vzniklé škody.

Rodiče jsou povinni vybavit dítě vhodnými bačkorami(ne pantofle)

Rodiče jsou povinni zajistit uložení věcí dítěte do přidělené šatní skříně a odpovídají za obsah této skříně.

7.Poskytováníslužeb DS Medvíďata Beroun.

(dálejen docházka)

Zápis dětí je možný po dovršení 1roku věku dítěte před začátkem příslušného školního roku(do 1.9.)

DS Medvíďata Beroun přijímá děti i v průběhu školního roku,pokud to umožňuje kapacita.

Právní vztah mezi rodiči a DS Medvíďata Beroun je založen Smlouvou o poskytování služeb DS Medvíďata.

O uzavření smlouvy o poskytování služeb DS Medvíďata Beroun rozhoduje výhradně paní Iveta Šlejharová  

formou akceptace přihlášky.

Sjednaný rozsah docházky nelze svévolně ani jednou ze stran snížit.O navýšení docházky rozhoduje na

základě žádosti rodičů paní Iveta Šlejharová na základě volné kapacity.

Dítě začíná docházku do DS Medvíďata Beroun poté,co alespoň jeden z rodičů vyplní a podepíše přihlášku    

dítěte.

odevzdá příslušné potvrzení o zdravotním stavu,převezme tento provozn ířád DS Medvíďata Beroun.

DS Medvíďata Beroun může přijmout pouze dítě,které se podrobilo stanoveným a pravidelným očkováním.

8.Ukončenídocházky

Docházku dítěte je možné ukončit po předchozí domluvě s paní Ivetou Šlejharovou a docházka končí sjednaným dnem obou stran.Paní Iveta Šlejharová má právo po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci ukončit docházku dítěte v těchto případech:

a)dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní docházky déle jak2 týdny

b)Zákonný zástupce zvláště hrubým způsobem narušuje provoz DS Medvíďata Beroun

c)ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař

d)zákonný zástupce opakovaně neuhradí DS Medvíďata Beroun úplatu za péči,nebo stravné.

e)ukončení docházky doporučí lékař

O důvodech ukončení docházky dítěte jsou rodiče informováni písemně.Platba se nevrací.

9.Provoznípravidla DS Medvíďata Beroun

Provozní doba DS Medvíďata Beroun je od pondělí do pátku vždy od 6:30 do17:00 hod.Děti docházejí do

DS Medvíďata Beroun dle potřeby rodiny nejpozději však do 8:00hod.DS Medvíďata Beroun je vždy z 

bezpečnostních důvodů uzamčena a při vstupu je potřeba využít zvonek u  hlavních dveří.

Dítě přichází do DS Medvíďata Beroun vždy s  rodiči,nebo jiným zákonným zástupcem a je vždy předáváno 

chůvě v zoně,kterou tvoří vstup ze šatny do herny.

Dítě vyzvedává rodič,nebo jiná oprávněná osoba,předem určená a oznámená rodiči vždy v zóně mezi hernou  

štanou.Akceptace telefonickou formou jiné osoby není možná.

Pokud nedojde k vyzvednutí dítěte do 17:00 hod z jakéhokoli důvodu,je rodič povinen neprodleně

informovat pověřenou osobu a ta zajistí péči o dítě do vyzvednutí rodičem,nebo oprávněnou osobou.

Za prokazatelné pověření se považuje písemný souhlas rodičů předaný paní Ivetě Šlejharové,

přičemž tento souhlas musí obsahovat nezaměnitelnou identifikaci osoby vyzvedávající dítě(např.heslo)

Stravování v DS Medvíďata Beroun je zajištěno dovozem jídel a v ceně  je započítána strava dítěte

(dopolední svačina,oběd,odpolední svačina,ovoce,pitný režim)

10.Záruky,pojištěnía postup při mimořádných situacích

DS Medvíďata Beroun zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově.

Chůvy a zaměstnanci DS Medvíďata Beroun poučují vhodným způsobem děti o možných rizicích při všech

činnostech v DS i mimo ni.

DS Medvíďata Beroun má uzavřeno pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu u pojišťovny Kooperativa

DS Medvíďtata Beroun vede knihu úrazů.

Při náhlém onemocnění,nebo úrazu dítěte zajistí chůva,nebo jiný zaměstnanec DS Medvíďata Beroun

okamžitou první  pomoc.Všechny chůvy a zaměstnanci jsou seznámeni se zásadami poskytnutím první pomoci.

O událostech neprodleně informují rodiče.

Při příznacích onemocnění (např.teplota,zvracení,bolest ibřicha)jsou rodiče telefonicky informováni a

vyzváni k zajištění další zdravotní péči dítěte

DS Medvíďata Beroun odpovídá za dítě od okamžiku předání do okamžiku vyzvednutí dítěte rodiči nebo

oprávněnou osobou.


11.Ceníkposkytovaných služeb

Zařízen íje provozováno za částečnou úhradu nákladů rodiči.V ceně  je zahrnut pobyt dítěte v DS Medvíďata Beroun,celodenní strava,pitný režim,aktivity provozované DS Medvíďata Beroun(např.výtvarné práce,hudební výchova,výlety,oslavy narozenin,pořádání divadel v prostorách DS Medvíďata Beroun)

V případě nemoci potvrzené lékařem poskytne slevu 50% z ceny úhrady na další měsíc a to

pouze v případě celoměsíční docházky.U docházky,která je kratší si mohou rodiče vybrat náhradu,nejdéle

však do dvou měsíců,pokud to dovolí kapacita DS Medvíďata Beroun.

Rozpis úhrad a možných slev viz.ceník

Úhrady slouží jako rezervace místa v DS Medvíďata Beroun a je z něj hrazen provoz DS Medvíďata Beroun a 

další potřeby viz bod.1. Odst.11.

12.Závěrečnéustanovení

Právní vztahy mezi DS Medvíďata Beroun a rodiči se řídí těmito Všeobecnými podmínkami provozu DS Medvíďata Beroun,příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

V případě nesouladu těchto všeobecných podmínek DS Medvíďata Beroun s informacemi dostupnými na internetu,sociálních sítích,v tiskovinách  a jiných materiálech platí tyto Všeobecné podmínky provozu DS Medvíďata Beroun.

V případě změny těchto Všeobecných podmínek provozu DS Medvíďata Beroun oznámí rodičům DS Medvíďata Beroun v předstihu alespoň jednoho měsíce před dnem vzniku změny.Aktuální znění je k dispozici na www.medvidek.net

Tyto všeobecné podmínky provozu DS Medvíďata Beroun  nabývají platnosti od 1.3.2020